این صفحه صرفا به شما دوستان عزیز تعلق دارد و در واقع یک چالش عمومیست که هدف آن متحد کردن افکار بسیجیست.

از شما دوستان بسیجی دعوت می کنم مسؤلیتی را که به عنوان یک بسیجی بر عهده ی خود حس می کنید را اینجا بیان کنید. یا اقداماتی را که به عنوان یک بسیجی واقعی انجام داده اید و نتایج موفقیت آمیز آنرا دیده اید. و یا حتی برنامه هایی را که فکر می کنید در قالب یک گروه بسیجی می تواند اجرا شود و به موفقیت برسد.

از نظرات شما مشتاقانه استقبال می شود.