سالگرد پایان هشت ماه جنگ داخلی -که اگر بیشتر از هشت سال جنگ تحمیلی برامون ضرر نداشت کمتر هم نداشت- رو به همگی تبریک میگم.
«آه این ابلیس شاید روزی انسان بوده باشد ...» دانلود