نمی دونم چرا یاد منطق داماد لرستان افتادم ...

خدا عقل بده